Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja 2023

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah, ki jih najdete na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

V nadaljevanju je predstavljena organizacija izvedbe, vrednotenja in vpogledov NPZ na naši šoli v šolskem letu 2022 – 2023.

  1. KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

6. razred:
4. maj 2023 : slovenščina 

8. maj 2023: matematika
10. maj 2023: angleščina

6., 7. in 8. junija 2023: seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ ter uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

23. junij 2023: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


9. razred
4. maj 2023
: slovenščina 

8. maj 2023: matematika
10. maj 2023: glasbena umetnost

31. maj, 1. in 2. junija 2023: seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ ter uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

15. junij 2022: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda

  1. OBLIKOVANJE SKUPIN UČENCEV IN PROSTOROV, KJER SE BO PREVERJANJE OPRAVILO

6. razred

Preverjanja se bo udeležilo 61 učencev 6. razreda. 54 učencev  se bo razdelilo po abecednem redu priimkov vseh 6. razredov v tri skupine. 7 učencev s  posebnimi potrebami bo razporejenih v eno skupino. V 6. razredu bodo torej učenci razporejeni v  4 skupine.

9. razred

V 9. razredu se bo preverjanja udeležilo  69  učencev.  55 učencev se bo razdelilo po abecednem redu priimkov vseh 9. razredov v tri skupine ter 14 učencev s posebnimi potrebami v tri skupine, skupaj torej 6 skupin.

Vseh skupin bo 10.

Razpored je oblikovan po abecednem redu priimkov vseh učencev 6. oziroma 9. razreda in določa sedež učenca v učilnici.

Učilnica, v kateri bo potekalo preverjanje mora biti primerno urejena; vsak učenec mora imeti svojo mizo; vsi sedeži so obrnjeni v isto smer in razmaknjeni tako, da prepisovanje ni možno.

  1. ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH IZVAJANJA NPZ

V času izvajanja NPZ bo na šoli poskrbljeno za mir in tišino. Šolski zvonec bo izklopljen do 10.10. Dežurni učitelji bodo na hodnikih skrbeli, da  učenci do 9.55 ure ne bodo vstopali v hodnike, kjer se bo izvajal NPZ.

1. do 5. razred

Učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli nemoten pouk po ustaljenem urniku.

6. in 9. razred

Učenci pridejo v šolo 8.10. V avli bodo objavljeni razporedi učencev po učilnicah.

Učenci v avli počakajo na nadzorne učitelje na medsebojni razdalji. V spremstvu nadzornih učiteljev gredo ob 8.15 v učilnice. Učenci so obuti. Začetek preverjanja znanja bo ob 8.30. Prvih 20 minut in 10 minut pred iztekom časa pisanja NPZ praviloma nihče od učencev ne sme zapustiti učilnice.

Po končanem preverjanju učenci v avli oz. na ploščadi počakajo na malico. Po končanem preverjanju bo pouk potekal po prilagojenem urniku. Pouk se bo začel s tretjo uro (10.15) po urniku za določen dan.

7. in 8. razred

Učenci 7. in 8. razredov pridejo v šolo ob 9.55 in gredo na malico v jedilnico. V kolikor pridejo  v šolo prej, počakajo  na ploščadi pred šolo in pred 9.55 ne smejo v hodnike in učilnice trakta A.  Po malici bo pouk potekal po prilagojenem urniku. Pouk se bo začel s tretjo uro (10.15) po urniku za določen dan:

  • 9.55: prihod učencev 7. in 8. razredov v šolo
  • 9.55 – 10.10: malica za učence od  7. in 8. razredov
  • pouk od 3. učne ure (10.15) naprej.
  1. ORGANIZACIJA VREDNOTENJA ZNANJA

Vrednotenje bo potekalo v obdobju, predvidenem v Koledarju NPZ-ja s pomočjo programa RM Assessor in ga izvedejo učitelji posameznih predmetnih področij.

  1. ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI V DNEVIH  VPOGLEDA NPZ

6. razred:

Vpoglede za učence 6. razreda  bomo izvedli 6., 7. in 8. junija 2023. Učenci bodo imeli vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse znanja (v obliki pdf) na šoli v prisotnosti učiteljev. Izjema so preizkusi učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati (preizkusi na formatu A3, preizkusi, ki so jih učenci pisali na računalnik, preizkusi v brajici), zato na vpogledu dobijo ovrednoten preizkus znanja v tiskani obliki.

Vpoglede bomo učencem omogočili v računalniški učilnici, zato drugih dejavnosti v času vpogledov v računalniški učilnici ni.

Na vpogledih učitelj učencem predstavi, kaj je posamezna naloga preverjala in skupaj z učencem ugotovi, ali je njegov preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. V 3 učnih urah bodo učenci opravili vpogled v vse tri preizkuse znanja (MAT, SLJ in TJA) in sicer po razporedu za vsak oddelek posebej.

Razrednik obvesti učence z datumom in urnikom vpogleda. Učence opozori  tudi, da za vpogled potrebujejo šifre, ki so jih v ta namen dobili prvi dan pisanja na NPZ ter EMŠO.

Učenci, ki bodo na dan vpogleda opravičeno odsotni, bodo imeli dodatni termin za vpogled v svoje NPZ-je.

Učitelji se bodo seznanili z elektronsko ovrednotenimi preizkusi znanja učencev 6. junija 2023 od 8.00 do 8.20 ure.

9. razred:

Vpoglede za učence 9. razreda  bomo izvedli 31. maja, 1. in 2.  junija 2023. Učenci bodo imeli vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse znanja (v obliki pdf) na šoli v prisotnosti učiteljev predmeta. Izjema so preizkusi učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati (preizkusi na formatu A3, preizkusi, ki so jih učenci pisali na računalnik, preizkusi v brajici), zato na vpogledu dobijo ovrednoten preizkus znanja v tiskani obliki.

Vpoglede bomo učencem omogočili v računalniški učilnici, zato drugih dejavnosti v času vpogledov v računalniški učilnici ni.

Na vpogledih učitelj predmeta učencem predstavi, kaj je posamezna naloga preverjala in skupaj z učencem ugotovi, ali je njegov preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. V 3 učnih urah bodo učenci opravili vpogled v vse tri preizkuse znanja (MAT, SLJ in GUM) in sicer po razporedu za vsak oddelek posebej.

Razrednik obvesti učence z datumom in urnikom vpogleda. Učence opozori  tudi, da za vpogled potrebujejo šifre, ki so jih v ta namen dobili prvi dan pisanja na NPZ ter EMŠO.

Učenci, ki bodo na dan vpogleda opravičeno odsotni, bodo imeli dodatni termin za vpogled v svoje NPZ-je.

Učitelji se bodo seznanili z elektronsko ovrednotenimi preizkusi znanja učencev 31. maja 2023 od 8.00 do 8.20 ure.

  1. ORGANIZACIJA POIZVEDB

Za učence 6. razreda se poizvedba opravi tako, da ravnatelj oz. namestnica v skladu z rokom, določenim s Koledarjem NPZ-ja (od 6. do 8. junija 2023), v spletni uporabniški program RIC-a vnese zahtevane podatke. Učitelji, ki so bili prisotni pri vpogledih takoj po končanih vpogledih ravnatelju oz. namestnici sporoči predmet, ime in priimek ter šifro učenca, pri katerem se poizvedba opravi, številko naloge oz. seznam ovrednotenih nalog, ki so predmet poizvedbe ter obrazloženo zahtevo za poizvedbo.

Preizkuse učencev, ki uveljavljajo možnost poizvedbe, ponovno pregleda glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik. V postopku poizvedbe preveri, ali so naloge v preizkusu ovrednotene v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Če ugotovi, da je poizvedba upravičena, nalogo (ali več nalog) ponovno ovrednoti ter popravi število točk pri nalogi/-ah in skupno število točk preizkusa. Število doseženih točk se po poizvedbi lahko zviša, zniža ali ostane enako.

Ric v rokih, določenih s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju – 2. del in koledarjem NPZ, šolam posreduje spremembe dosežkov učencev po poizvedbah prek spletne aplikacije Dosežki učencev pri NPZ na eRicu.

Postopek poizvedb za učence s posebnimi potrebami, katerih preizkusov niso mogli digitalizirati in so ovrednoteno gradivo prejeli v tiskani obliki, šola ureja individualno z Ricem.

Za učence 9. razreda se poizvedba opravi tako, da ravnatelj oz. namestnica v skladu z rokom, določenim s Koledarjem NPZ-ja (od 31. maja. do 2. junija 2023), v spletni uporabniški program RIC-a vnese zahtevane podatke. Učitelji, ki so bili prisotni pri vpogledih takoj po končanih vpogledih ravnatelju oz. namestnici sporoči predmet, ime in priimek ter šifro učenca, pri katerem se poizvedba opravi, številko naloge oz. seznam ovrednotenih nalog, ki so predmet poizvedbe ter obrazloženo zahtevo za poizvedbo.

Preizkuse učencev, ki uveljavljajo možnost poizvedbe, ponovno pregleda glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik. V postopku poizvedbe preveri, ali so naloge v preizkusu ovrednotene v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Če ugotovi, da je poizvedba upravičena, nalogo (ali več nalog) ponovno ovrednoti ter popravi število točk pri nalogi/-ah in skupno število točk preizkusa. Število doseženih točk se po poizvedbi lahko zviša, zniža ali ostane enako.

Ric v rokih, določenih s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju – 2. del in koledarjem NPZ, šolam posreduje spremembe dosežkov učencev po poizvedbah prek spletne aplikacije Dosežki učencev pri NPZ na eRicu.

Postopek poizvedb za učence s posebnimi potrebami, katerih preizkusov niso mogli digitalizirati in so ovrednoteno gradivo prejeli v tiskani obliki, šola ureja individualno z Ricem.

Ravnatelj oz. namestnica v spletno aplikacijo vnese samo poizvedbe, ki so jih strokovno podprli učitelji posameznega predmeta.

  1. UGOVOR NA DOSEŽEK

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri NPZ v 6. ali v 9. razredu prišlo do napake pri zapisu doseženih točk na obvestilu o dosežkih, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo, v kateri je vsaj en član zaposlen v drugi šoli. Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka učenca prišlo do napake, se postopek ugotavljanja dosežka ponovi. Odločitev komisije je dokončna. Ravnatelj popravek števila točk sporoči izbranemu skrbniku spletne aplikacije Prijava na NPZ in Vpis. Ravnatelj zapisnik komisije za ugovore in dopis s pojasnilom, zakaj je prišlo do napake pri zapisu doseženih točk na obvestilu o dosežkih, posreduje na Ric najpozneje do roka, določenega v koledarju NPZ. Ric nato pripravi nove analize dosežkov za šolo, učence in državo.

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost